ఆహ్వానం

హుందా గా జీవించు!

జీవన అర్ధం ఏమిటి?మనము ఎందుకు ఇక్కడ ఈ ప్రపంచం లొ ఉన్నాము?మరణాంతరం ఏం సంభవిస్తుంది?ఆనందంగా ఉండడం, డబ్బు సంపాదించడం, మరియు సౌకర్యవంతమైన జీవితాన్ని గడపడం మాత్రమే నా లేక మరేదైన ముఖ్యమైన ఉద్దేశ్యం ఉందా?మీరు అందరి లా ఉంటే వీటిని అసంభదిత ప్రశ్నలని (జమకడుతారు) ఆలోచిస్తారు !జీవనం గడుస్తుంది... ఆలస్యం అవ్వక ముందే మీ జీవన లక్ష్యం గుర్తించండి!

షెడ్యూల్ను వీక్షించండి

We Are Available!

Our operators are available 24/7 to welcome your questions about Islam.

Chat to Us Live Now!

మమ్మల్ని సంప్రదించండి

మాకు ఒక లైన్ పంపండి,సాధ్యమైనంత త్వరలో మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తాము